O založení kostela není přesný údaj. První písemná zmínka je z let 1224-1225 kdy za Přemysla Otakara I. se uvádí, že v kostele Narození Panny Marie proběhlo zasvěcení rotundy právě této světici. Z této doby pochází i pečeť biskupa Pelhřima nalezená v roce 1865 ukrytá v původním oltáři. Nejmladší částí je sakristie na severní straně, přistavěná pravděpodobně v barokní době. Apsida je osvětlena třemi okny, upravenými goticky, původně obsahující malby na skle. V kostele se pak nacházely fresky, jež zanikly při jeho opravě roku 1865. Zachovaly se jen zbytky postav světců ve špaletách gotických oken. V podvěží pak byly restaurovány středověké fresky.